TTU Clips

Khung cảnh Trường Đại hoc Tân Tạo từ flying cam.

https://www.youtube.com/watch?v=huFsO4AlQ8I

Lễ tốt nghiệp và Khai giảng năm học 2016-2017_Trường Đại học Tân Tạo

https://www.youtube.com/watch?v=dFgpoMQBqX0&list=PLhC_iCEsAft1-WrJ_Lnft5UP91dv-TS7o

Lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên năm 2016_Khu vực phía Nam

https://www.youtube.com/watch?v=946g5AL6HCM

VIDEO GẦN ĐÂY

X