GS.Eugene H.Levy – Phát biểu tại Lễ Tốt nghiệp Trường Đại học Tân Tạo.

54