Khung cảnh Trường Đại hoc Tân Tạo từ flying cam.

76