Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư 2019

152

Trường Đại học Tân Tạo

Căn cứ vào quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN ngày 27/11/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư năm 2019 của Trường Đại học Tân Tạo ngày 10/01/2020;

Trường Đại học Tân Tạo trân trọng thông báo danh sách giảng viên bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2019 tại trường như sau:

STT Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Ngành Chức danh bổ nhiệm Mã số cấp giấy chứng nhận
1 Trần Vũ Khanh 09/11/1983 Toán học Phó Giáo sư 5536/PGS

Thông báo Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư 2019