Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Số: 01 / TB-TTU.20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 17 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư 2019

Trường Đại học Tân Tạo

Căn cứ vào quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN ngày 27/11/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư năm 2019 của Trường Đại học Tân Tạo ngày 10/01/2020;

Trường Đại học Tân Tạo trân trọng thông báo danh sách giảng viên bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2019 tại trường như sau:

STT

Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Ngành Chức danh bổ nhiệm Mã số cấp giấy chứng nhận
1 Trần Vũ Khanh 09/11/1983 Toán học Phó Giáo sư

5536/PGS

Trân trong./ .

Nơi nhận

  • HĐQT TTU
  • BGH
  • Các Khoa và các phòng ban
  • Website trường (để t/b)
  • Lưu HC và phòng NCKH & HTQT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

đã ký

HUỲNH HỔ

Thông báo Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư 2019