Đại học có 5 sinh viên hội kiến Tổng thống Obama

84

http://www.tienphong.vn/giao-duc/dai-hoc-co-5-sinh-vien-hoi-kien-tong-thong-obama-1008970.tpo