Lịch môn học tiếng Anh trong học kỳ Mùa Hè 2018

66

Đối với sinh viên ESL tại TTU: 

Lịch học của các khóa học ESL dự bị đã được công bố.

  • Bài thi xếp lớp: 17-07
  • Lớp học bắt đầu: 18-07
  • Lớp học kết thúc: 17-08
  • Kiểm tra và đánh giá: 18-08

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TIẾNG ANH MÙA HÈ
(Kèm theo Quyết định số:  15/TB.TTU.2018)

 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
8:30 AM Listening (lower)
Mr. Peter, R#107
Pronunciation (lower)
Mr. Tim, R#107Grammar (higher)
Mr. Nhon, R#108
Listening (lower)
Mr. Peter, R#107
Writing (higher)
Mr. Jonathan, R#108Grammar (lower)
Mr. Nhon, R#107
Student Affairs activities
10:00 AM Speaking (higher)
Mr. Peter, R#107
Pronunciation (lower)
Mr. Tim, R#107Grammar (higher)
Mr. Nhon, R#108
Speaking (higher)
Mr. Peter, R#107
Writing (higher)
Mr. Jonathan, R#108Grammar (lower)
Mr. Nhon, R#107
Student Affairs activities
11:30 AM LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH
1:30 AM Reading (higher)
Mr. Isaac, R#108Speaking (lower)
Mr. Peter, R#107
Pronunciation (higher)
Mr. Tim, R#107
Listening (higher)
Mr. Peter, R#108Reading (lower)
Mr. Isaac, R#107
Writing (lower) Mr. Jonathan, R#108 Student Affairs activities
3:00 PM Reading (lower)
Mr. Isaac, R#108Listening (higher)
Mr. Peter, R#107
Pronunciation (higher)
Mr. Tim, R#107Junior
Mr. Nhon, R#108
Speaking (lower)
Mr. Peter, R#108Reading (higher)
Mr. Isaac, R#107
Writing (lower)
Mr. Jonathan, R#108Junior
Mr. Nhon, R#107
Student Affairs activities
4:30 PM End of day End of day End of day End of day End of day

Tải file PDF