Student Notice

ITA Scholarship Grant for Tan Tao University students – Fall 2020

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND on establishing ITA Fund for the...

Scholarship Grant for admitted students to Tan Tao University based on the Policy...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí và học...

Letter of Vice Provost on the online lecture program

Long An, February 22, 2020 To: PN Vinh MD, Le Q Nghia MD, Le V Cuong MD, Vu H Tru MD, Nguyen TT Van MD,...
X