CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 – 2020

379

(theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  •  Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo Trường Đại học Tân Tạo
  •  Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo Trường Đại học Tân Tạo
  •  Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Đại học Tân Tạo
  •  Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường Đại học Tân Tạo
  •  Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của Trường Đại Học Tân Tạo