Đề án mở ngành – Kỹ thuật xét nghiệm Y học

182

Danh mục tài liệu Đề án mở ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học :

  1. Xác định đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
  2. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng thông thường và ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành.
  3. Sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản trang thiết bị xét nghiệm; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản.
  4. Thực hiện, kiểm tra và giám sát được các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
  5. Tham gia kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn khi được phân công. Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn của viên chức kỹ thuật y ở cấp thấp hơn thuộc phạm vi được giao.
  6. Tổ chức, thực hiện được công tác đảm bảo chất lượng xét nghiệm.
  7. Thực hiện được các xét nghiệm tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.
  8. Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
  9. Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
  10. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.