Công khai

THÔNG TIN CÔNG KHAI ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Đại học Tân Tạo cam kết thực hiện chính sách cởi mở và minh bạch bằng cách công bố các thông tin trên website của trường. Các thông tin được công bố bao gồm mục tiêu của trường, yêu cầu đầu vào, các thủ tục, quy định, quy tắc đối với sinh viên, chương trình đào tạo, yêu cầu hoàn thành bằng cấp, chi phí, giảng viên đều được công khai trên website.

Tầm nhìn & Sứ mệnh

TTU makes readily available vision and mission to all the general public.

Budget Highlights

The budget highlights provide a detailed summary of the budget for the university.

Financial Statements 2013

TANTAO UNIVERSITY

Balance Sheet

As of December 31, 2013

Total

ASSETS
Current Assets
Bank Accounts
100 BANKS

1,143,340.88

Total Bank Accounts

$                        1,143,340.88

Accounts Receivable
200 Accounts Receivable

1,722.03

Total Accounts Receivable

$                               1,722.03

Other current assets
300 OTHER CURRENT ASSETS
300.4 Inventory

119,447.78

300.5 Investments – Other

122,450,952.69

Total 300 OTHER CURRENT ASSETS

$                     122,570,400.47

Total Other current assets

$                     122,570,400.47

Total Current Assets

$                     123,715,463.38

Fixed Assets
500 FIXED ASSETS
500.1 Buildings

93,237,684.34

500.12 Original Cost

69,000,000.00

Total 500.1 Buildings

$                     162,237,684.34

500.3 Intangible Assets

11,367,000.00

500.4 Land

50,054,025.00

500.5 Other Fixed assets
Intangible Assets

700,000.00

Labs

70,000,000.00

Vehicles

6,300,000.00

Total 500.5 Other Fixed assets

$                       77,000,000.00

Total 500 FIXED ASSETS

$                     300,658,709.34

Total Fixed Assets

$                    300,658,709.34

TOTAL ASSETS

$                     424,374,172.72

LIABILITIES AND EQUITY
Liabilities
Current Liabilities
Accounts Payable
600 Accounts Payable

262,670.68

Total Accounts Payable

$                           262,670.68

Other Current Liabilities
700 Local Income Tax

175,398.01

Total Other Current Liabilities

$                           175,398.01

Total Current Liabilities

$                             87,272.67

Total Liabilities

$                             87,272.67

Equity
1000 Retained Earnings

197.76

900 PAID-IN CAPITAL
900.1 Owner’s Equity

412,844,899.84

900.2 Partner’s Equity

11,371,666.05

Total 900 PAID-IN CAPITAL

$                     424,216,565.89

Net Income

70,136.40

Total Equity

$                     424,286,900.05

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

$                     424,374,172.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTAO UNIVERSITY

Profit & Loss

January – December 2013

Total

Income
1100 NON PROFIT INCOME
1100.10 Services

400,000.00

1100.13 Tuition

50,000.00

1100.14 Donations

582,739.93

Total 1100 NON PROFIT INCOME

$                   1,032,739.93

Total Income

$                   1,032,739.93

Gross Profit

$                   1,032,739.93

Expenses
1400 GENERAL & ADMIN EXPENSES
1400.14 Salaries & Compensations

7,501,042.61

1400.15 Meals and Entertainment

2,492,424.26

1400.32 Utilities

582,739.93

Total 1400 GENERAL & ADMIN EXPENSES

$                 10,576,206.80

Total Expenses

$                 10,576,206.80

Net Operating Income

$                     9,543,466.87

Other Income
1600 OTHER INVESTMENT INCOME
1600.1 Dividend Income

9,613,603.27

Total 1600 OTHER INVESTMENT INCOME

$                    9,613,603.27

Total Other Income

$                   9,613,603.27

Net Other Income

$                   9,613,603.27

Net Income

$                         70,136.40

Financial Statements 2012

TANTAO UNIVERSITY

Balance Sheet

As of December 31, 2012

Total

ASSETS
Current Assets
Bank Accounts
1000 BANKS

4,083.03

Total Bank Accounts

$                     4,083.03

Accounts Receivable
Accounts Receivable

1,722.03

Total Accounts Receivable

$                     1,722.03

Other current assets
OTHER CURRENT ASSETS
Inventory

119,447.78

Total OTHER CURRENT ASSETS

$                 119,447.78

Total Other current assets

$                 119,447.78

Total Current Assets

$                 125,252.84

Fixed Assets
FIXED ASSETS
Buildings

93,237,684.34

 Intangible Assets

11,367,000.00

Land

50,054,025.00

Total FIXED ASSETS

$          154,658,709.34

Total Fixed Assets

$          154,658,709.34

TOTAL ASSETS

$          154,783,962.18

LIABILITIES AND EQUITY
Liabilities
Current Liabilities
Accounts Payable
Accounts Payable

262,670.68

Total Accounts Payable

$                 262,670.68

Other Current Liabilities
Local Income Tax

54,219.00

Total Other Current Liabilities

$                   54,219.00

Total Current Liabilities

$                 208,451.68

Total Liabilities

$                 208,451.68

Equity
PAID-IN CAPITAL
Owner’s Equity

144,342,904.54

Partner’s Equity

11,371,666.05

Total PAID-IN CAPITAL

$          155,714,570.59

Retained Earnings

411,464.27

Net Income

727,595.82

Total Equity

$          154,575,510.50

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

$          154,783,962.18

 

 

TANTAO UNIVERSITY

Profit & Loss

January – December 2012

Total

Income
NON PROFIT INCOME

228,348.04

Sales

439,743.89

Tuition

1,392.02

Total Income

$                              669,483.95

Gross Profit

$                              669,483.95

Expenses
Wages

1,191,109.66

Meals and Entertainment

83,671.79

Supplies

122,298.32

Total Expenses

$                           1,397,079.77

Net Operating Income

$                              727,595.82

Net Income

$                              727,595.82

Financial Statements 2011

TANTAO UNIVERSITY

Balance Sheet

As of December 31, 2011

Total

ASSETS
Current Assets
Bank Accounts
1000 BANKS

4,588.27

Total Bank Accounts

$                 4,588.27

Accounts Receivable
Accounts Receivable

9,813.03

Total Accounts Receivable

$                 9,813.03

Other current assets
OTHER CURRENT ASSETS
Inventory

114,781.73

Total OTHER CURRENT ASSETS

$             114,781.73

Total Other current assets

$             114,781.73

Total Current Assets

$             109,556.97

Fixed Assets
FIXED ASSETS
Buildings

92,799,128.02

Intangible Assets

11,367,000.00

Land

50,054,025.00

Total FIXED ASSETS

$       154,220,153.02

Total Fixed Assets

$       154,220,153.02

TOTAL ASSETS

$       154,329,709.99

LIABILITIES AND EQUITY
Liabilities
Current Liabilities
Accounts Payable
Accounts Payable

158,278.68

Total Accounts Payable

$             158,278.68

Other Current Liabilities
Local Income Tax

0.00

Total Other Current Liabilities

$                         0.00

Total Current Liabilities

$             158,278.68

Total Liabilities

$             158,278.68

Equity
PAID-IN CAPITAL
Owner’s Equity

143,215,895.58

Partner’s Equity

11,367,000.00

Total PAID-IN CAPITAL

$       154,582,895.58

Retained Earnings
Net Income

411,464.27

Total Equity

$       154,171,431.31

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

$       154,329,709.99

 

 

TANTAO UNIVERSITY

Profit & Loss

January – December 2011

Total

Income
 NON PROFIT INCOME

403,823.03

Tuition

1,021.99

Total Income

$   404,845.02

Gross Profit

$   404,845.02

Expenses
Wages

729,129.79

Other General and Admin Expenses

65,208.58

Stationery & Printing

22,168.68

Total Expenses

$   816,507.05

Net Operating Income

$   411,662.03

Other Income
OTHER INVESTMENT INCOME
Interest Earned

197.76

Total OTHER INVESTMENT INCOME

$         197.76

Total Other Income

$         197.76

Net Other Income

$         197.76

Net Income

$   411,464.27

Financial Statements 2010

TANTAO UNIVERSITY

Balance Sheet

As of December 31, 2010

Total

ASSETS
Fixed Assets
FIXED ASSETS
Buildings

91,142,814.00

Intangible Assets

11,367,000.00

Land

50,054,025.00

Total FIXED ASSETS

$           152,563,839.00

Total Fixed Assets

$           152,563,839.00

TOTAL ASSETS

$           152,563,839.00

LIABILITIES AND EQUITY
 Liabilities
Total Liabilities
 Equity
PAID-IN CAPITAL
Owner’s Equity

141,196,839.00

Partner’s Equity

11,367,000.00

Total PAID-IN CAPITAL

$           152,563,839.00

Retained Earnings
Net Income
Total Equity

$           152,563,839.00

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

$           152,563,839.00

Academic Programs

Specific information about academic programs of each School can be seen by clicking on each link below.

Tuition

Total annual cost for a TTU student:

School of Medicine: USD$ 50,000/year & Other schools: USD$ 27,500/year

However, each TTU student is sponsored an amount as follows:

School of Medicine: US$ 45,000/year & Other schools: US$ 24,500/year

Therefore, the tuition fee for each student who is ineligible for scholarship is as follows:

School of Medicine: US$ 5,000/year  & Other schools: US$ 3,000/year

For further information, please click here.

Scholarships

In 2014-2015, TTU will grant maximum 50 scholarships for medical students and 25 scholarships for other schools.

Students who are admitted to TTU and eligible for scholarship will be granted full scholarship for the first academic year. Since then, scholarship grant will be reviewed on the basis of their study performance of the first year.

Students who do not meet the TOEFL requirement will be granted scholarship for an English program with the maximum of two semesters.

See below for details of each type of scholarships:

Faculty List

Click here to view the detailed introduction of the University’s faculty.

MOET

(theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

  • Cam kết chất lượng giáo dục: Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với bậc đào tạo đại học hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo Biểu mẫu 20.
  • Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Công khai tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm theo Biểu mẫu 21.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

  • Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo Biểu mẫu 22.
  • Đội ngũ nhà giáo: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo Biểu mẫu 23.

3. Công khai tài chính: Công khai tài chính theo Biểu mẫu 24.

* Một số thông tin công khai của Trường Đại học Tân Tạo Năm học 2016-2017

(Kèm theo công văn số: 1403 ngày 14 tháng 3 năm 2017 )

– Hình thức công khai: tại trường và trên website của trường
– Địa chỉ website: http://ttu.edu.vn

SST

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

10

1.1

Đại học

Ngành

10

1.2

Cao đẳng

Ngành

2

Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

10

2.1

Đại học

Ngành

10

2.2

Cao đẳng

Ngành

3

Diện tích đất của trường

ha

123.59

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

9.833

4.1

Diện tích giảng đường/phòng học

m2

5.848

4.2

Diện tích thư viện

m2

800

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

m2

1.446

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

206

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

10.574

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn

Người

133

6.1

Giáo sư

Người

4

6.2

Phó giáo sư

Người

7

6.3

Tiến sỹ

Người

35

6.4

Thạc sỹ

Người

47

6.5

Chuyên khoa Y cấp I + II

Người

6

6.6

Đại học

Người

37

6.7

Cao đẳng

Người

3

6.8

Trình độ khác

Người

7

Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy

Người

369

7.1

Nghiên cứu sinh

Người

7.2

Cao học

Người

7.3

Chuyên khoa Y cấp II

Người

7.4

Chuyên khoa Y cấp I

Người

7.5

Đại học

Người

369

7.6

Cao đẳng

Người

7.7

Trung cấp chuyên nghiệp

Người

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

Người

79,4 %

9

Tổng thu năm 2016

Tỷ đồng

105,55

9.1

Từ ngân sách nhà nước

Tỷ đồng

0

9.2

Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

46,20

9.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

0,15

9.4

Từ nguồn khác

Tỷ đồng

59,20

Parents

X