On organizing the final exam in the Spring 2023 semester – round 1, academic year 2022-2023

125

Trường Đại học Tân Tạo thông báo về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần đợt 1 – học kỳ mùa Xuân, năm học 2022-2023:

Tan Tao University would like to announce about organizing the final exam in the Spring semester – round 1, academic year 2022-2023:

  1. Thời gian: từ ngày 17/04/2023 đến ngày 22/04/2023

Time: from April 17th to April 22nd, 2023

  1. Điều kiện dự thi

Conditions

Sinh viên đã hoàn thành các học phần, không vi phạm Quy chế đào tạo, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các quy định khác của Nhà trường.

Students finished the course, have not violated the Training Regulations, and fulfilled the financial obligations and other regulations prescribed by the University.

  1. Tổ chức thực hiện

Organization of implementation

Phòng Quản lý đào tạo phối hợp cùng phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, khoa Y tổ chức kỳ thi kết thúc học phần đợt 1.

The Registrar Office coordinates with the Office of Testing and Quality Assurance, School of Medicine to organize the final exam – round 1.

Sinh viên bắt buộc tham dự theo danh sách dự thi kết thúc học phần đợt 1 của Nhà trường.

Students are obligated to attend the final exam – round 1 following the University’s list.

Căn cứ kế hoạch, các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Based on the plan above, the schools and related departments implement following the functions and tasks./.

Download file PDF