On Payment of tuition fees of the first semester of AY 2021-2022 for full-time undergraduate programs

123

– Based on Decisions: Decision No.45/QĐHP-TTU.2021 dated August 15, 2021 Decision No.70/QĐHP-TTU.2020 dated September 03, 2020, Decision No.108/QĐHP-TTU.2019 dated September 26, 2019, Decision No.54/QĐHP-TTU.2018 dated August 10,2018, Decision No.99/QĐ-TTU.2017 dated July 28,2017, and Decision No. 179A/QĐ-TTU.2016 dated November 04, 2016 by the Provost of Tan Tao University on tuition fees for full-time undergraduate students.

– Căn cứ các Quyết định: Quyết định số 45/QĐHP-TTU.2021 ngày 15/8/2021;Quyết định số 70/QĐHP-TTU.2020 ngày 03/9/2020; Quyết định số 108/QĐHP-TTU.2019 ngày 26/9/2019; Quyết định số 54/QĐHP-TTU.2018 ngày 10 tháng 8 năm 2018; Quyết định số 99/QĐ-TTU.2017 ngày 28/07/2017; Quyết định số 179A/QĐ-TTU.2016 ngày 04/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo về học phí hệ chính quy.

The TTU’s Finance- Accounting Department announces:

Phòng Tài chính- Kế toán thông báo như sau:

  1. Tuition Fees/Về học phí:
Majors/Ngành học Khóa học/

Courses

Tuition fees/Học phí

(VNĐ)

General Medicine

Y Đa khoa

YK4 (2016- 2022) 69.600.000 VNĐ/ semester

69.600.000 VNĐ/Học kỳ

YK5 (2017- 2023)

YK6 (2018-2024)

YK7 (2019-2025)

YK8 (2020-2026)

YK9 (2021-2027)

75.000.000 VNĐ/semester

75.000.000 VNĐ/Học kỳ

Nursing, Medical Technology

Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

2019-2023

2020-2024

2021-2025

20.000.000 VNĐ/ semester

20.000.000 VNĐ/Học kỳ

Others

Các ngành khác

2018-2022

2019-2023

2020-2024

2021-2025

ESL: 20.000.000 VNĐ/ semester

Tiếng Anh: 20.000.000 VNĐ/Học kỳ

Credit:

1.300.000 VNĐ/credit (theory)

1.950.000 VNĐ/credit (practice or TOEFL)

Tín chỉ:

1.300.000 VNĐ/tín chỉ (lý thuyết)

1.950.000 VNĐ/tín chỉ (thực hành/TOEFL)

  1. Other charges/ Các chi phí khác:

+ The University Facilities Fee: 300,000 VND/ semester

Phí cơ sở vật chất: 300,000 VNĐ/ 1 học kỳ

Notes/Ghi chú:

  • The tuition fees do not include expenses for course books, notebooks, other learning materials, or fees for courses as regulated by MoET and USMLE.
    Học phí này không bao gồm: Chi phí sách vở, tài liệu, học phí học các môn bắt buộc theo quy định của Bộ GD&ĐT dành cho SV đại học hệ chính quy, học phí các môn luyện thi chứng chỉ USMLE.
  • The tuition fees are paid by semester and will be non-refundable under any circumstances. All students must pay their tuition fees according to the specified date. Students who are granted scholarships will be notified the official decision in which the scholarship amount will be given. Students will not be officially invited to be present for any academic courses until they complete their tuition payment.

Học phí được thanh toán theo học kỳ và sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. SV sẽ phải đóng học phí theo thời gian quy định, nếu đạt học bổng thì sẽ được trao, sau khi có quyết định của Quỹ Học bổng. Sinh viên sẽ không được xếp lớp học chính thức nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.

*** Receipts of tuition fee payment for the semester are advised to be kept for comparison purposes.

Đề nghị giữ biên lai nộp tiền học phí của các học kỳ để đối chiếu.

  1. Deadline/Thời hạn thanh toán:

From 07th January, 2022 to 28th February, 2022

Từ ngày 07/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022.

Late payment of tuition fees: Students who do not pay the tuition fee on the due date will have to pay a late-payment fee according to the regulations of Tan Tao University.

Trễ hạn đóng học phí: Sinh viên không đóng học phí đúng ngày hạn chót theo quy định sẽ phải đóng một khoản phí trễ hạn theo quy định của Trường Đại Học Tân Tạo

  1. Payment Modes/Hình thức thu học phí:

Students can choose one of the following modes of payment:

Sinh viên có thể chọn một trong hai hình thức đóng học phí sau:

+ In cash: At Accounting Dept, Tan Tao University, E.City Tan Duc, Duc Hoa, Long An

+Thu tiền mặt: tại phòng Tài chính trường Đại học Tân Tạo, Khu đô thị E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An.

+ Via Bank Transfer:

Beneficiary: Tan Tao University

Account number: 10000 1166 217 at National Citizen Bank (NCB), Long An branch or

 10000 0115 554 at National Citizen Bank (NCB), TP.HCM branch

Note: Students must clearly write their full names, student’s IDs, and the semester for which the payment is applied.

+ Thu qua ngân hàng: sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng.

Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, đóng học phí cho học kỳ nào.

Đơn vị nhận tiền: Trường Đại Học Tân Tạo

Số TK: 10000 1166 217 tại ngân hàng TMCP Quốc Dân, chi nhánh Long An.

10000 0115 554 tại ngân hàng TMCP Quốc Dân, chi nhánh TP.HCM.

Download file PDF