On Payment of tuition fees of the first semester of AY 2022-2023 for full-time undergraduate programs

(Tuition Fees for Full-Time Undergraduates of AY 2022 – 2023 applicable to General Medicine of 2022- 2028 (YK10); Nursing, Medical Technology of 2022-2026 and Others of 2022- 2026)

Căn cứ các Quyết định: Quyết định số 153/QĐ-ĐHTT.2022 ngày 21/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo về học phí hệ chính quy.

Based on Decisions: Decision No.153/QĐ-ĐHTT.2022 dated September 21st, 2022 by the Provost of Tan Tao University on tuition fees for full-time undergraduate students.

Trường Đại học Tân Tạo thông báo như sau:

Tan Tao University announces:

  1. Về học phí/ Tuition Fees:
Ngành học/ Major Học phí/ Tuition
Y khoaGeneral Medicine 4.800.000 VNĐ/tín chỉ4.800.000 VNĐ/credit
Điều dưỡng Kỹ thuật xét nghiệm y học

Nursing

 Medical Technology

1.350.000 VNĐ/tín chỉ1.350.000 VND/credit
Các ngành khác học chương trình tiếng AnhOthers/English 1.500.000 VNĐ/tín chỉ1.500.000 VND/credit
Các ngành khácOthers 770.000 VNĐ/tín chỉ770.000 VNĐ/credit
Các môn học bắt buộc theo quy định của Bộ GD&ĐTFees for courses regulated by MoET 770.000 VNĐ/tín chỉ770.000 VNĐ/credit
Lộ trình học phí trong suốt khóa học/ Predicted tuition fee variation for the whole courseHọc phí không thay đổi trong suốt khóa học/ Tuition remains unchanged for the whole program
  1. Các chi phí khác/ Other charges:

+ Phí cơ sở vật chất: 300,000 VNĐ/ 1 học kỳ

The University Facilities Fee: 300,000 VND/ semester

+ Thẻ sinh viên: 100.000 VNĐ

Student card charge: 100,000 VND

Ghi chú/ Notes:

  • Học phí này không bao gồm: Chi phí sách vở, tài liệu, học phí học các môn bắt buộc theo quy định của Bộ GD&ĐT dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, học phí các môn luyện thi chứng chỉ USMLE.

The tuition fees do not include expenses for course books, notebooks, other learning materials, or fees for courses as regulated by MoET and USMLE.

  • Học phí được thanh toán theo học kỳ và sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. SV sẽ phải đóng học phí theo thời gian quy định, nếu đạt học bổng thì sẽ được trao, sau khi có quyết định của Quỹ Học bổng. Sinh viên sẽ không được xếp lớp học chính thức nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.

The tuition fees are paid by semester and will be non-refundable under any circumstances. All students must pay their tuition fees according to the specified date. Students who are granted scholarships will be notified the official decision in which the scholarship amount will be given. Students will not be officially invited to be present for any academic courses until they complete their tuition payment.

*** Đề nghị giữ biên lai nộp tiền học phí của các học kỳ để đối chiếu.

Receipts of tuition fee payment for the semester are advised to be kept for comparison purposes.

  1. Thời hạn thanh toán/ Deadline:

Từ ngày 21/9/2022 đến hết ngày 03/10/2022.

From September 21st, 2022 to October 3rd, 2022

Trễ hạn đóng học phí: Sinh viên không đóng học phí đúng ngày hạn chót theo quy định sẽ phải đóng một khoản phí trễ hạn theo quy định của Trường Đại học Tân Tạo.

Late payment of tuition fees: Students who do not pay the tuition fee on the due date will have to pay a late-payment fee according to the regulations of Tan Tao University

  1. Hình thức thu học phí/ Payment Modes:

Sinh viên có thể chọn một trong hai hình thức đóng học phí sau:

Students can choose one of the following modes of payment:

+ Thu tiền mặt: tại Phòng Tài chính – Kế toán Trường Đại học Tân Tạo, Khu đô thị E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An.

+ In cash: At Finance – Accounting Dept, Tan Tao University, E.City Tan Duc, Duc Hoa, Long An

+ Thu qua ngân hàng: Sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng.

Lưu ý: Ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, đóng học phí cho học kỳ nào.

Đơn vị nhận tiền: Trường Đại Học Tân Tạo

Số TK: 10000 1166 217 tại ngân hàng TMCP Quốc Dân, chi nhánh Long An.

10000 0115 554 tại ngân hàng TMCP Quốc Dân, chi nhánh TP.HCM.

+ Via Bank Transfer:

Beneficiary: Tan Tao University

Note: Students must clearly write their full names, student’s IDs, and the semester for which the payment is applied.

Account number: 10000 1166 217 at National Citizen Bank (NCB), Long An branch or

 10000 0115 554 at National Citizen Bank (NCB), TP.HCM branch

Download file PDF