Payment of tuition fees of the first semester, full-time undergraduate programs, AY 2019-2020

ANNOUNCEMENT/ THÔNG BÁO

———————————-

– Based on Decision No.108/QĐHP-TTU.2019 dated September 26,2019 by Provost of Tan Tao University on tuition for full-time undergraduates AY 2019-2020 applicable to General Medicine of 2019-2025 (YK7); Nursing, Medical Technology of 2019-2023 and others of 2019-2023;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐHP-TTU.2019 ngày 26/09/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo về học phí đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2019-2020 của ngành Y đa khoa khóa 2019-2025 (YK7); Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học khóa 2019-2023 và các ngành khác khóa 2019-2023;

– Based on Decision No.54/QĐHP-TTU.2018 dated August 10,2018 by Provost of Tan Tao University on tuition for full-time undergraduates AY 2018-2019 applicable to General Medicine of 2018-2024 (YK6) and others of 2018-2022;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐHP-TTU.2018 ngày 10/08/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo về học phí đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2018-2019 của ngành Y đa khoa khóa 2018-2024 (YK6) và các ngành khác khóa 2018-2022;

– Based on Decision No. 179A/QĐ-TTU.2016 dated November 04, 2016 by Provost of Tan Tao University on tuition for medical students, courses YK1 (2013-2019), YK2 (2014-2020), YK3 (2015-2021), YK4 (2016-2022);

Căn cứ Quyết định số 179A/QĐ-TTU.2016 ngày 04/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo về học phí áp dụng cho sinh viên Y khóa YK1 (2013-2019), YK2 (2014-2020), YK3 (2015-2021), YK4 (2016-2022);

– Based on announcement No. 01B/TB-TTU.2017 dated April 05, 2017 by Provost of Tan Tao University on tuition for medical students, courses YK1 (2013-2019), YK2 (2014-2020);

Căn cứ Thông báo số 01B/TB-TTU.2017 ngày 05/04/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo về học phí áp dụng cho sinh viên Y khóa YK1 (2013-2019), YK2 (2014-2020);

– Based on Decision No.99/QĐ-TTU.2017 dated July 28,2017 by Provost of Tan Tao University on tuition for medical students, courses YK5 (2017-2023) and others of 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-TTU.2017 ngày 28/07/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo về học phí áp dụng cho sinh viên Y khóa YK5 (2017-2023) và các ngành khác khóa 2017-2021;

The TTU’s Finance- Accounting Department announces:

Phòng Tài chính- Kế toán thông báo như sau:

  1. Tuition Fees/Về học phí:
Major/Ngành học Khóa học/Courses Tuition fees/Học phí(VNĐ)
General MedicineY Đa khoa YK 1 (2013- 2019)YK2 (2014- 2020) 46.900.000 VNĐ/semester46.900.000 VNĐ/Học kỳ
YK 3 (2015- 2021)YK4 (2016- 2022) 69.600.000 VNĐ/ semester69.600.000 VNĐ/Học kỳ
YK5 (2017- 2023)YK6 (2018-2024)

YK7 (2019-2025)

75.000.000 VNĐ/semester75.000.000 VNĐ/Học kỳ
Nursing, Medical TechnologyĐiều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 2019-2023 20.000.000 VNĐ/ semester20.000.000 VNĐ/Học kỳ
OthersCác ngành khác 2014-2018; 2015-2019; 2016-2020 1.400.000 VNĐ/credit (theory)1.400.000 VNĐ/tín chỉ (lý thuyết)

2.050.000 VNĐ/credit (practice or TOEFL)

2.050.000 VNĐ/tín chỉ (thực hành/TOEFL)

2017- 20212018-2022

2019-2023

English: 20.000.000 VNĐ/ semesterTiếng Anh: 20.000.000 VNĐ/Học kỳ
Credit:1.300.000 VNĐ/credit (theory)

1.950.000 VNĐ/credit (practice or TOEFL)

Tín chỉ:

1.300.000 VNĐ/tín chỉ (lý thuyết)

1.950.000 VNĐ/tín chỉ (thực hành/TOEFL)

  1. Others/ Các chi phí khác :

+ The University Facilities Fee: 300,000 VND/ semester

Phí cơ sở vật chất : 300,000 VNĐ/ 1 học kỳ

+ The Student Council Fee : 70,000 VND/ semester

Hội phí sinh viên : 70.000 VNĐ/ 1 học kỳ

Note/Ghi chú:

  • The tuition fees do not include expenses for books, notebooks, other learning materials, tuition fees for courses as regulated by MoET and USMLE courses.
    Học phí này không bao gồm: Chi phí sách vở, tài liệu, học phí học các môn bắt buộc theo quy định của Bộ GD&ĐT dành cho SV đại học hệ chính quy, học phí các môn luyện thi chứng chỉ USMLE.
  • The tuition fees arepaid by semester and will be non-refundable under any circumstances. All students must finish their tuition payment by the due date. Students who are granted scholarships will be notified the official decision in which the scholarship amount will be given. Students will not be officially invited to be present for any academic courses until they complete their tuition payment.

Học phí được thanh toán theo học kỳ và sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. SV sẽ phải đóng học phí theo thời gian quy định, nếu đạt học bổng thì sẽ được trao, sau khi có quyết định của Quỹ Học bổng. Sinh viên sẽ không được xếp lớp học chính thức nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.

  1. Deadline/Thời hạn thanh toán:

 From 10th October 2019 to 10th November 2019

Từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019.

Late payment of tuition fees: Students who do not pay the tuition fee on the due date will have to pay a late-payment fee according to the regulations of Tan Tao University.

Trễ hạn đóng học phí: Sinh viên không đóng học phí đúng ngày hạn chót theo quy định sẽ phải đóng một khoản phí trễ hạn theo quy định của Trường Đại Học Tân Tạo

  1. Payment Modes/Hình thức thu học phí:

Students can choose one of the following modes of payment:

Sinh viên có thể chọn một trong hai hình thức đóng học phí sau:

+ In cash: At Accounting Dept, Tan Tao University, E.City Tan Duc, Duc Hoa, Long An

+Thu tiền mặt : tại phòng Tài chính trường Đại học Tân Tạo, Khu đô thị E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An.

+ Via Bank Transfer:

Beneficiary: Tan Tao University

Account number: 10000 1166 217 at National Citizen Bank (NCB), Long An branch

Note: Students must clearly note full name, student’s ID, and semester for which to apply payment.

+ Thu qua ngân hàng: sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng. Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, đóng học phí cho học kì nào.

Đơn vị nhận tiền: Trường Đại Học Tân Tạo

Số TK: 10000 1166 217 tại ngân hàng TMCP Quốc Dân, chi nhánh Long An.

Download file  PDF