Payment of tuition fees of the second semester, full-time undergraduate programs, AY 2016-2017

103

On behalf  of  President of  Tan Tao University on Application of 2016 Student Fees and Charge Guide, Finance – Accounting Department announces:
Căn cứ vào Hướng dẫn thu học phí và các khoản thu khác năm 2016, Phòng Kế toán thông báo như sau:

1. Tuition Fees/Về học phí:

Major/Ngành học

Tuition/Học phí

(USD)

English (U-prep)

Tiếng Anh DBĐH

35.500.000 VND/semester (equivalent to 1,561/semester)

35.500.000 VND//Học kỳ (tương đương 1,561$/Học kỳ)

General Medicine

Y Đa khoa

69.600.000 VND/semester (equivalent to $3,061/ semester

69.600.000 VND/Học kỳ (tương đương 3,061$/ Học kỳ)

Others

Các ngành khác

2.295.000 VND/credit (equivalent to $101/credit (theory))
2.295.000 VND/tín chỉ (tương đương 101$/TC (lý thuyết))3.408.000 VND/credit (equivalent to $150/credit (practice or TOEFL))
3.408.000 VND/tín chỉ (tương đương 150$/TC (thực hành/TOEFL))


2. Others/ Các chi phí khác :

+ The University Facilities Fee: 300,000 VND/ semester
  Phí cơ sở vật chất : 300,000 VNĐ/ 1 học kỳ
+ The Student Council Fee : 70,000 VND/ semester
Hội phí sinh viên : 70.000 VNĐ/ 1 học kỳ

Note/Ghi chú:
–    The tuition does not include expenses for: books, notebooks, other learning materials, tuition for courses as regulated by MoET, USMLE courses.
Học phí này không bao gồm: Chi phí sách vở, tài liệu, học phí học các môn bắt buộc theo quy định của Bộ GD&ĐT dành cho SV đại học hệ chính quy, học phí các môn luyện thi chứng chỉ USMLE.
–    The tuition is non-refundable and shall be paid by semester. All students must finish their tuition payment by the due dates. For those students who are granted scholarships, the scholarship amounts will be given upon the official notice/decision is made. Students are not officially invited to be present for any academic course until they finish their tuition payment.
 Học phí được thanh toán theo học kỳ và sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. SV sẽ phải đóng học phí theo thời gian quy định, nếu đạt học bổng thì sẽ được trao, sau khi có quyết định của Quỹ Học bổng. Sinh viên sẽ không được xếp lớp học chính thức nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.

3. Deadline/Thời hạn thanh toán:
3.1. Khoa Y:
– Tuition: From 03rd Jan 2017 to end of 25th Jan 2017
Học phí: Từ 03/01/2017 đến hết ngày 25/01/2017.
3.2. Các khoa khác:
– Tuition: From 03rd Jan 2017 to end of 13th Jan 2017
 Học phí: Từ 03/01/2017 đến hết ngày 13/01/2017.

4. Payment Method/Hình thức thu học phí :
Students can choose one of the following forms of payment:
Sinh viên có thể chọn một trong hai hình thức đóng học phí sau:
+ In cash: At Accounting Dept, Tan Tao University, E. City Tan Duc, Duc Hoa,  Long An
+Thu  tiền mặt : tại phòng Tài chính trường Đại học Tân Tạo, Khu đô thị E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An.

+ Bank Transfer:
Beneficiary: Tan Tao University
Account number: 10000 1166217 NCB, Long An branch
Note: Students must clearly note full name, student’s ID, and semester for which to apply payment.
+ Thu qua ngân hàng : sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng. Lưu ý : ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, đóng học phí cho học kì nào.
Đơn vị nhận tiền : Trường Đại Học Tân Tạo
Số TK : 10000 1166217 tại ngân hàng TMCP Quốc Dân, chi nhánh Long An.

Download file here