Scholarship Grant for Tan Tao University students – Admission Policy for Tan Tao University Talents High School students Applied for Semester Fall 2022, Academic year 2022 – 2023

136

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE

Căn cứ Quyết định số 2082/ QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2007 bởi UBND tỉnh Long An về việc thành lập Quỹ ITA Vì tương lai;

Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND dated 8 August 2007 by Long An Provincial People’s Committee on establishing ITA Fund for the Future;

Căn cứ mục đích thực hiện của Quỹ ITA Vì tương lai;

Pursuant to ITA Fund for the Future’s purposes;

Căn cứ Quy định về học bổng và các quy định khác trong Sổ tay sinh viên của Đại học Tân Tạo;

Pursuant to scholarship regulation and other regulations in Tan Tao University Student Handbook;

Căn cứ Danh sách đề nghị cấp học bổng năm học 2022 – 2023 của Ban Giám Hiệu trường Đại học Tân Tạo ký ngày 19 tháng 10 năm 2022.

Pursuant to the Scholarship proposal for the Academic year 2022 – 2023 dated October 19, 2022 by the Executive Board of Tan Tao University.

QUYẾT ĐỊNH

 DECISION

Điều 1: Cấp học bổng theo chính sách học phí và học bổng dành cho học sinh TTS trúng tuyển Trường Đại học Tân Tạo, áp dụng học kỳ Mùa Thu 2022 cho các sinh viên là học sinh TTS theo danh sách đề nghị của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Tân Tạo đính kèm.

Article 1: Grant scholarships for students of Tan Tao University who are Tan Tao University Talents High School students, applied for Fall Semester 2022 according to the list proposed by the Executive Board of Tan Tao University.

Điều 2: Sinh viên phải đảm bảo luôn thực hiện đúng tiêu chí đề ra cho việc có học bổng. Trường hợp vi phạm các quy định sẽ bị cắt học bổng ngay theo quy định của Quỹ học bổng.

Article 2: Students must always commit to ensuring the requirement of the scholarship. Any violation of the regulation will result in the immediate termination of the scholarship as mentioned by the Foundation.

Điều 3: Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Công tác sinh viên – Hợp tác doanh nghiệp Trường Đại học Tân Tạo có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về quyết định này, đồng thời gửi Quyết định này đến các phòng ban có liên quan để theo dõi, thực hiện.

Article 3: The Office of Finance and Accounting, the Office of Academic Affairs, and the Office of Student Affairs and Business Relations of Tan Tao University are responsible for informing students and relevant Departments of this Decision.

Điều 4: Trường Đại học Tân Tạo và các Phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4: Tan Tao University and the relevant Departments are responsible for implementing this Decision.

Download file PDF