Tuition Aid for medical students, classes 2015-2021 (YK3) and 2016-2022 (YK4)

114

Áp dụng cho Học kỳ Mùa Xuân 2021

Applied for Spring Semester 2021

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE

Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 08/08/2007 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Quỹ ITA Vì tương lai;

Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND dated 8 August 2007 by Long An Provincial People’s Committee on establishing ITA Fund for the Future;

Căn cứ mục đích thực hiện của Quỹ ITA Vì tương lai;

Pursuant to ITA Fund for the Future’s purposes;

Căn cứ Thông báo số 248B/TBCSHP-TTU.17 ngày 24/01/2017 của Trường Đại học Tân Tạo về Chính sách học phí cho sinh viên Khoa Y khóa 2015-2021 (YK3) và khóa 2016-2022 (YK4);

Pursuant to Announcement No.248B/TBCSHP-TTU.17 dated January 24, 2017 by Tan Tao University on Tuition policy for medical students, classes 2015-2021 (YK3) and 2016-2022 (YK4);

Căn cứ Danh sách đề xuất sinh viên Khoa Y được hưởng chính sách hỗ trợ học phí áp dụng cho học kỳ Mùa Xuân 2021, năm học 2020 – 2021 ký ngày 17/12/2021.

Pursuant to the Tuition Aid proposal for Spring 2021, academic year 2020 – 2021 dated December 17, 2021 by the Board of Management of Tan Tao University.

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Điều 1: Thực hiện chính sách hỗ trợ học phí trong học kỳ Mùa Xuân 2021 cho các sinh viên khoa Y theo danh sách đề nghị của Ban Giám Hiệu trường Đại học Tân Tạo đính kèm.

Article 1: Implement Tuition policy for medical students of Tan Tao University according to the list proposed by the Board of Management of Tan Tao University.

Điều 2: Sinh viên phải đảm bảo luôn thực hiện đúng tiêu chí đề ra cho việc được hưởng chính sách hỗ trợ học phí. Trường hợp vi phạm các quy định sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo quy định.

Article 2: Student must always commit to ensure the requirement of the tuition aid policy. Any violation of the regulation will result in the immediate termination of the tuition aid policy as mentioned by the Foundation.

Điều 3: Phòng Quản lý đào tạo và Văn phòng Khoa Y của Trường Đại học Tân Tạo có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về quyết định này, đồng thời gửi Quyết định này đến các Phòng Ban có liên quan để theo dõi, thực hiện.

Article 3: The Office of Academic Affairs and School of Medicine of Tan Tao University are responsible for informing the students and relevant departments of this Decision.

Điều 4: Trường Đại học Tân Tạo và các Phòng Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4: Tan Tao University and the relevant departments are responsible for implementing this Decision.

Download file PDF